Објавеното на МодаМода порталот се оригинални содржини создадени од нашите автори. Забрането е преземање без писмена согласност од ModaModa.Mk  и без споделување на линк до нашата платформа. На прекршителите на овие услови неодобрено пренесените содржини ќе бидат фактурирани / законски наплатувани.

Според содржината на веб-страницата, ние претставуваме информатори за купување, за прегледи на производи и упатства во врска со разни теми поврзани со културата на живеењето. Во настојување на нашите читатели да им ги донесеме најновите и најкорисни информации, ве молиме имајте предвид дека нашите содржини ги рефлектираат знаењето, разбирањето и личните мислења на авторите и уредниците и не треба да се толкува како консултација од лиценциран професионалец. Согласно условите за користење Вие се согласувате да не поставувате никакви барања, или преземате правни дејствија против издавачите, за какви и да е штети / повреди што произлегуваат од извршувањето активности поврзани со објавеното.